Никой още не знае съществува ли живот извън Земята. Но астрономите го търсят вече няколко века! Тезисът на Джордано Бруно за множествеността на обитаемите светове и за неизбежното възникване на многобройни огнища на живота и безкрайната Вселена владее умовете на хората вече 4 столетия. Удивително е, че за тези 400 години идеята на Бруно не е влязла в противоречие със съвременните научни знания. Единственото, което изисква науката от днешния ден, е осъвременяване и уточняване на понятията, употребявани от Бруно - например Вселена, безкрайност, живот, разум…

Процесът на развитие на формите на материята от системи с ниска степен на организация към високоорганизирани форми безусловно съществува и се наблюдава. Това е резултатът от еволюцията на материята. Но от това не могат да се направят конкретни изводи за съществуването на "огнища на разума" във Вселената. Определен отговор на въпроса, дали съществуват други "оазиси на живота" освен на Земята, може да даде само астрономията.

Планети около други звезди. От най-дълбока древност фантазията на хората е населявала света. От незапомнени времена въображаеми обитатели на небето са боговете. В по-ново време се смятало, че са населени планетите от Слънчевата система. Сега се знае, че условията за живот на другите тела от Слънчевата система освен Земята са неблагоприятни за съществуване на живот. Така че извънземен живот остава да се търси далеч от Слънцето.

За да съществува живот, подобен на земния, трябва да има подходящи условия, каквито може да са налице само на твърди космически тела, каквито са планетите. Така че първият въпрос, на който следва да се отговори, е: Има ли планети около други звезди освен около Слънцето. Съществуването на планети около звездите вероятно е твърде често явление. Но за да има живот, планетата трябва да отговаря поне на следните условия: температура, варираща в определени граници; достатъчно голяма маса, която при тази температура да може да задържи с привличането си атмосфера около планетата и по-специално достатъчно водород, който е съставна част на необходимата за живота вода; радиация, която да не превишава опасната за живота граница.

Хипотезата за извънземен живот. Броят на планетите, отговарящи на посочените условия, може да се оцени само статистически въз основа на теорията на вероятностите. Така американският астроном Ото Струве пресметнал, че в нашата Галактика има поне 106 звезди с планети, при които условията са подобни на земните. Ако приемем че във Вселената има 10 млрд. галактики, което е явно занижена оценка, то ще получим, че в нея има поне 106 млрд. подобни на Земята планети.

Наличието на благоприятни условия за съществуване на живот не гарантира неговото възникване. Но поне на част от планетите с подходящи условия живот вероятно възниква. Вероятно поне в част от случаите той еволюира до образуване на мислещи същества. Общностите от мислещи същества създават непрекъснато развиваща се култура, техника и технология, т.е. създават цивилизация.

Разсъжденията по-горе са схемата, по която се стига до хипотезата, че животът е разпространено явление във Вселената. Чисто умозрително тази хипотеза съществува от векове.

Днес хипотезата за съществуване на извънземни цивилизации се приема от много учени от различни специалности. Установяването на контакт с евентуални "братя по разум" е възможно чрез радиовълни с тяхната максимално възможна в природата скорост на разпространение - скоростта на светлината. Но дори и по този начин при средно разстояние между две цивилизации, което американският астроном Сейгън оценява на неколкостотин светлинни години, контактът може да бъде само едностранен.

Хипотезата за извънземни цивилизации не е общоприета. През 80-те години на нашия век съветският астрофизик Шкловски, който е световно известен с книгата си "Вселена, живот, разум", се отказа от тази хипотеза. Аргументите му почиват на експерименталния подход. Той смята, че много от цивилизациите в Галактиката би трябвало да са на много високо равнище на развитие и тяхната дейност трябва да може да се наблюдава с техническите средства, с които разполага човечеството. Фактът, че независимо от специално предприеманите усилия да се регистрират следи от дейността на други цивилизации (като сигнали, съобщения и др.), досега не са установени техни прояви, най-вероятно означава, че такива просто няма.

Проблемът за палеоконтакта. Благодарение на шумна и умела реклама днес е твърде известна хипотезата за палеоконтакта, според която Земята е била посещавана в миналото от разумни същества, дошли от други светове. Нейните поддръжници сочат няколко типа факти в своя подкрепа. Първият тип са някои монументални древни паметници, например пирамидите в Египет, статуите на Великденските острови в Тихия океан, рисунките в пустинята Наска в Перу и др. Твърди се, че и досега не е ясно как са изградени тези паметници. Всичко би се изяснило, ако се допусне, че те са построени от представители на други високоразвити звездни цивилизации, озовали се в далечното минало на Земята.

Но истината е, че те са строени по различно време и тогава трябва да се допусне, че или сме посещавани от много цивилизации, или от една, която е идвала многократно, без да е ясно и в двата случая какви са мотивите на посетителите. При това се пропускат много други паметници, за които със сигурност се знае, че са построени от хората. Те са не по-малко импозантни - например пирамидите на маите и ацтеките или пък китайската стена.

Втори тип свидетелства са митове и легенди, в които се говори за същества, слезли от небето. Тези свидетелства са крайно несигурни, защото са художествена измислица, която може да се тълкува по различен начин. От неизчерпаемото митотворчество на народите винаги могат да се подберат тези, които да "доказват" предварително намислена теза. Аналогични доводи имат сила и за третия тип свидетелства - рисунки и др., от древността.

Същесвено е и това, че всички свидетелства, сочени от привържениците на хипотезата за палеоконтакта, не са преки остатъци от от извънземни посетители на Земята, а в най-добрия случай могат да се приемат като косвени доказателства.

Какво може и какво не може да са НЛО. Много популярна е хипотезата, че неидентифицираните летящи обекти (НЛО), или както често още ги наричат "летящи чинии", са космически кораби, пратени на Земята от извънземни цивилизации. 

НЛО наистина съществуват. Според проекта за изследване на НЛО, осъществен от ВВС на САЩ преди около 18 години, и според специалната комисия за НЛО на АН на СССР (бившия) голяма част от регистрираните случаи са природни явления (планети и звезди, метеори и болиди, северни сияния и др.), изкуствени съоръжения (метеорологични балони, изкуствени спътници на Земята и пр.), халюцинации, измами (не само зрителни) и т.н. От разгледаните повече от 12 500 случая във ВВС на САЩ само около 5.5% не получиха обяснение главно поради недостатъчната информация, дадена за явлението от неговите очевидци.

Обаче специалистите приемат, че между наблюдаваните НЛО има, макар и много малко на брой, наистина неизяснени случаи, които чакат своето обяснение. За съжаление досега никой не е представил какъвто и да е предмет или остатък от извънземен космически кораб или негов обитател, с което категорично би потвърдил присъствието на извънземен разум тук, на нашата планета.

 

Често задавани въпроси Земята-нашият общ дом Слънце Слънчева система
Планети Астероиди и метеори Комети Звезди
Съзвездия Галактики Мъглявини Квазари
Вселена Астро-календар 2002 Каталог на обекти Станции и апарати
Какво е телескоп SETI@Home Речник на астронома Links